رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا

رأی شماره ۲۲۷/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر رأی شماره ۲۲۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به زمان تصویب مصوبه ابطال شده ۱۹/۸/۱۳۹۵ ۹۴/۴۵۲/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۲۷/۲ مورخ ۱۳۹۵/۸/۴ با موضوع:

«اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر رأی شماره ۲۲۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به زمان تصویب مصوبه ابطال شده.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

۹۴/۴۵۲ :پرونده کلاسه ۲/۲۲۷ :دادنامه شماره ۴/۸/۱۳۹۵ :دادنامه تاریخ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم آذین محمودی اول خیاوی

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری رأی شماره ۲۲۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به زمان تصویب مصوبه ابطال شده گردشکار: ۱ـ به موجب رأی شماره ۲۲۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بنا به درخواست خانم آذین محمودی اول خیاوی٬ بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۲ شورای اسلامی شهر کرج که در آن مطالبات معوق مودیان ۱/۵ درصد ماهیانه (۱۸(% سالیانه افزایش داده شده بود در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با لحاظ رأی شماره ۶۲۸ الی ۶۳۳ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ هیأت عمومی ابطال شد.

۲ـ هر چند شاکیه در تکمیل دادخواست خود٬ ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۲ شورای اسلامی شهر کرج را از تاریخ تصویب آن با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده بود ولی در هیأت عمومی راجع به این قسمت از خواسته تعیین تکلیف نشد. در همین راستا شاکی به موجب لایحه شماره ۷۳۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۹ که ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است اعلام کرده که عدم تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن٬ موجب تضییع حق میشود.

۳ـ در اجرای حکم مقرر در فراز ابتدایی ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی پرونده به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در رأی شماره ۲۲۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری٬ بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۲ شورای اسلامی شهر کرج ابطال شده است و ابطال بند ۶ مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب آن درخواست شده بود لیکن در زمان رسیدگی در هیأت عمومی این قسمت از خواسته تعیین تکلیف نشده بود٬ هیأت عمومی با اجازه حاصل از ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در اجرای فراز اول ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص٬ در رأی شماره ۲۲۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۵ اثر ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۲ شورای اسلامی شهر کرج را به تاریخ تصویب آن تغییر داد و با این ترتیب مصوبه مذکور از تاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۲ ابطال میشود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی